IKAROS training en adviesnieuwsgierig onderwijs 

ikaros2010-2011.pdf


De hiernavolgende thema’s geven een indicatie van de expertise, de denkstijl en -richting van IKAROS Training en Advies. Over deze en gerelateerde issues verzorgt IKAROS niet alleen lezingen, workshops en trainingen, maar ook gericht beleidsadvies.(c) nörb mommersteeg

talent (h)erkend? - didaktiek en beleid voor slimme leerlingen

Nederland heeft niet echt een traditie als het gaat om het stimuleren en koesteren van talenten. Hoewel talentontwikkeling al sinds jaar en dag tot de kerntaken van de school behoort, was en bleef haar horizon lang toch vooral het maaiveld. Pas sinds een jaar of tien, vijftien is de ban gebroken: en masse profileren scholen zich op speciale programma's voor leerlingen met interesse in dan wel talent voor sport en/of kunstzinnige uitingen, of roepen zich uit tot talentschool tout court. De meeste aandacht gaat de laatste jaren daarbij uit naar cognitief talent. Bij een aanhoudend groeiende belangstelling voor de categoriale gymnasia richten veel concurrenten 'plus'- of verrijkingsklassen in of ontwikkelen enig ander aanbod voor meer dan gemiddeld begaafde leerlingen. Het aantal Leonardo-scholen of -klassen is in het VO vooralsnog beperkt, maar dat zal naar verwachting snel veranderen.

Voor het inrichten van zulke aparte klassen of zelfs scholen voor de echte slimmeriken zijn zeker goede argumenten. Het is en blijft de vraag echter of 'cognitieve apartheid' ook op de lange duur, voor alle leerlingen en voor de samenleving als geheel, uitsluitend een zegen is. Het stempel 'hoogbegaafd' betekent voor sommige leerlingen en bevrijding en een kans, kan voor anderen echter ook remmend werken. En wat dan met de goede leerling die dit stempel niet, of niet op tijd krijgt opgedrukt? Modern hersenonderzoek leert bijvoorbeeld dat het brein van jonge mensen nog tot tenminste hun 27e in ontwikkeling is. Anders dan sommigen nog steeds menen, betekent dat ook dat schoolvaardigheid en intelligentie niet van God gegeven zijn, maar het ingewikkelde resultaat zijn van aanleg, omgeving en de factor tijd. Over wat (hoog)begaafdheid precies is zijn ook de specialisten het niet eens. Meer en meer echter wordt duidelijk dat kinderen die gave niet hébben, maar dat zij die vroeger of later ontwikkelen.

Het staat buiten kijf er dat er een passend leeraanbod moet zijn voor kinderen die overduidelijk meer in hun mars hebben. Maar wat goed is voor de bolleboosjes, is ook goed voor 'gewoon' goede leerlingen. Álle leerlingen in het vwo hebben baat bij verdiepte en verrijkte lessen die een appèl doen op verschillende stijlen van denken en leren. Ook zij zouden een meer op eigen maat gesneden leerroute goed kunnen gebruiken, en ook zij zouden kunnen worden beoordeeld naar de mate van eigen groei in plaats van naar een imaginaire 'objectieve' maat. Talentontwikkeling houdt dus differentiatie in, een stevige ontwikkeling van onderwijs en curriculum. Maar talentontwikkeling is ook kijken, kansen bieden, wachten, een zaak van vertrouwen dus, en een lange adem.  

(Hoog)begaafdheid, intelligentie en het puberende brein zijn hot issues. Over elk van hen of een combinatie kan IKAROS lezingen, workshops en korte trainingen voor leerlingen, ouders, team en management verzorgen. Op basis van een kritische beschouwing van verscheidene theorieën en het jongste onderzoek worden daarin nadrukkelijk bruggen geslagen naar inclusieve onderwijspraktijken.


naar boven
helemaal havo - didaktiek voor praktische denkersnaar boventruly tto - fostering bilingual culture and pedagogy
naar boven